Semalt: Koronawirus döwründe SEO-a nädip maýa goýmagyň 10 usuly


Coronavirus häzirki wagtda gözleg motory dünýäsinde uly tema. Munuň täsiri düşnüklidir, sebäbi Google bu mesele bilen meşhurlygy yzarlaýan gural döretdi. Barlap görüň Coronavirus gözleg tendensiýalary has giňişleýin maglumat üçin gural.

"Koronawirus" adalgasy soňky aýlarda azaldy. Hekaýalar we ýokançlyklar dünýädäki adamlara täsirini dowam etdirýärkä, mowzugyň dowam etjekdigine jedel edip bilersiňiz. Bizi möhüm bir soraga getirýär. COVID wagtynda SEO-a maýa goýmak gymmadymy?

Gysga jogap. Mahabatlaryňyzy has wagtynda döretmek bilen, COVID wagtynda özüňizi kömek çeşmesi hökmünde görkezmäge mümkinçilik berýär. COVID-iň töwereginde mazmun döredip bilersiňiz. Şeýle hem, wagtyna garamazdan beýleki peýdaly mazmuny döretmek peýdalydyr.

Ösüşi gören käbir kärhanalaram bar. Elektron söwda pudagyndakylar ösüşi sebäpli aýratyn üstünlik gazanýarlar 146 göterim ähli onlaýn bölek sargytlarynda. Beýleki sanly hyzmatlaryň bu ýagdaýda adatdan daşary mümkinçiligi bar we bu meseleleri şu makalada has giňişleýin çözeris.

Mowzukda mazmun dörediň

Eger siz meniň ýaly bolsaňyz, Coronavirus daşary çykmak we isleýşiňiz ýaly iş ýerine ýetirmek ukybyňyza uly täsir etdi. Içinde näme etmelidigiňiz barada maslahat sorap boljak birnäçe gün döretdi. Netijede tegmilsiz jaýyňyz bolup biler.

Bu agyry dünýäde giňden ýaýran mesele. Netijede, adamlar öýde bolmak bilen ýüze çykýan akyl hasratyny nädip çözmelidigi barada pikir gözleýärler. Islendik gurama, edýänlerini häzirki ýagdaýa ulanmagyň usulyny tapyp biler.

Aşakda göz öňünde tutulmaly käbir mysallar bar.
  • Saglyk pudagynda kimdir biri bu döwürde nädip gowy galmalydygy barada maslahat berip biler.
  • Aýakgap öndürijiler ýatylýan mahaly geýmeli iň amatly aýakgaplaryň sanawyny berip bilerler.
  • Bölek satuw dükanlary, öýde edip boljak hünärmentçilik önümleriniň täze ugry barada gürleşip bilerler.
  • Daycares, çagalaryňyza maskalaryny nädip saklamalydygyny öwretmek barada blog açyp biler.
Ulanyp boljak millionlarça mysal bar. Elmydama düşnükli bolmasa-da, islendik iş COVID döwründe adamlara kömek edip biljek işiniň bir bölegini tapyp biler. COVID bilen baglanyşykly açar sözleri nyşana alyň.

Bilim bermek üçin mazmun ýazyň


“Coronavirus” bilen köp kärhanalar strategiýasyny düzetmeli boldular. Kompaniýalary hasaba almasaň, köp adam bu täze strategiýa düşünmek üçin jan etdi. Maksatly diňleýjiňize garamazdan, bu size bilim bermek üçin ajaýyp mümkinçilik berýär.

Bilim, blog ýazmak bilen umumy strategiýa, sebäbi her niçigem bolsa müşderileriňize bilim bermek isleýän bolmaly. COVID bu strategiýany hasam basmagyňyzy talap etmeli. Coronavirus-a bilimiň goşmaça ölçegi hökmünde serediň. Kyrk sekiz göterim adamlaryň bilim berýän bolsa bir markadan satyn almagy has ähtimal.

Sanly teklipleriňize ýa-da pandemiýa garşy jogap beriň

Adamlar bu döwürde öýlerinden çykmak ähtimallygy az. Netijede, bu sanly teklipleriňizi ösdürmek üçin ýene bir mümkinçilikdir. “Walmart” ýaly iri kompaniýalar muny “aragatnaşyksyz eltip bermek” programmasy bilen amala aşyrdylar. Kiçi bölek satuw dükanlary bu meseläni “Postmates” ýaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlykda doldurdy.

Kiçijik bir iş hökmünde, hödürleýän zadyňyzy halka habar bermek siziň işiňizdir. Restoran işledýän bolsaňyz, sahypaňyza "aragatnaşyksyz eltip bermek" sebitiňizdäki iýmit gözleýänlere bu mümkinçiligi berýär. Bu açar sözleri hatda bloglaryňyza müşderi bazasyna goşup bilersiňiz.

Industrieshli pudaklar üçin bu aňsat bolmasa-da, statistika bize sanly platformalaryň mümkinçiliklerini aýdýar. Mysal üçin, kiçi şäher gurallar dükany SEO bilen bir ýeri nyşana alýan onlaýn dükany hödürlemegi göz öňünde tutup biler. Haçan-da a SEOerli SEO strategiýasy, bu size täze mümkinçilik berýär.

Uzyn görnüşli mazmuny gözden geçiriň

“Coronavirus” -yň bize eden bir zady bar bolsa, boş wagtymyz bilen näme etmelidigimizi anyklamagy talap etdi. Adamlar islendik çeşmä hemişe şübheli garaýarlar we uzyn görnüşli mazmun okyja has köp maglumat berýär. Bu strategiýa, material gowy ýazylan ýagdaýynda ygtybarly çeşme döredýär.

Bu strategiýa, COVID-iň size beren boş wagtyny göz öňünde tutup biler. Againene-de muny ösüş üçin bir mümkinçilik hökmünde görüp, has uzyn görnüşli mazmun öndürmek mümkinçiligini berýär. Bu mowzuk bizi uzyn guýruk gözleglerine getirýär.

Uzyn guýrukly açar sözler mowzugyňyza ajaýyp mahsus bolan üç-dört sözli açar sözler. Aýratyn işiňizi gözleýänlere has aňsat tapmaga mümkinçilik berýär. Uzyn görnüşli mazmun, bu uzyn guýrukly açar sözleri goşmagyň ajaýyp usuly bilen üpjün edýär.

Uzak möhletli mazmun bilen aňsatlyk bilen gözlenip, adamlaryň isleýän mazmunyny öndürmek has ähtimal. Makalanyňyzdaky goşmaça gozgalmaýan emläk, adamlar bilen baglanyşyk üçin ajaýyp sebäp berýär. Adamlar elmydama bir zadyň üstünde "iň soňky gollanma" gözleýärler.

Köne mazmuny täzeläň

Mazmuny gaýtadan ulanyp boljakdygyny göz öňünde tutuň. Gowy mazmuny yzyna gaýdyp boljak zat hökmünde görüň. Esasanam gysga böleklere gaýtadan ulanmak mümkinçiligi bolan uzyn görnüşli mazmun bilen dogry.

Köne mazmun häzirki tendensiýalara-da ulanylyp bilner. Mysal üçin, köne mazmuny gaýtadan ulanmak, iň tejribeli mazmun döredijiler tarapyndan, şol sanda şol sanda adaty blog teklibi Niel Patel.
Köne blog ýazgylaryňyzyň köpüsi şu güne çenli traffik alýan bolmagy mümkin. Has meşhur ýazgylaryňyzy saýlamaly, sebäbi olaryň güýji subut edildi. Olary COVID ýaly döwrebap çarçuwalar bilen üýtgedip, işleriň köpüsini eýýäm ýerine ýetirdiňiz.

Iň azyndan bir ýyllyk mazmunyňyz ýok bolsa, bu strategiýadan gaça durmak iň gowusydyr. Birnäçe ýyl mundan ozal bir zat getirseňiz iň gowusy. Adamlar bu köne blog ýazgylaryny ýada salmaýarlar.

Hemişe gök öwüsýän mazmun dörediň


Hemişe gök öwüsýän mazmun şeýle atlandyrylýar, sebäbi hemişe gök öwüsýän agaç bezeg çeşmesi hökmünde bellidir durmuşy täzeleýär. Ot agaçlary, hemişe gök öwüsýän ýaly, gyşda ýapraklaryny ýitirmeýär. Dowamly ösüşiň alamaty hasaplanýar.

Hemişe gök öwüsýän mazmunyň möhleti ýok. Şonuň üçin önüm synlary, ýyllyk statistika we habar ýazgylary "hemişe gök öwüsýän" däl. Munuň ýerine hemişe gök öwüsýän mazmun sanaw ýazgylaryndan, bloglary nädip we wideolardan ybaratdyr. Şuny göz öňünde tutup, beýleki tekliplerimiz bilen deňeşdirilende munuň gapma-garşydygyny görüp bilersiňiz.

Näme üçin öz wagtynda däl bir zat hakda ýazarsyňyz? Sebäbi ähli mazmunyňyzy bir mowzuga gönükdirip bilmersiňiz. Bu meselä bolan gyzyklanma aradan aýrylandan soň web sahypaňyzyň durmagyna sebäp bolar. Netijede, sagdyn garyndyny tapmak iň gowusydyr.

Bloglaryň köpüsi bilen öz ýeriňize mahsus bir mowzuk tapmak iň gowusydyr. Aýakgap ýasaýan bolsaňyz, hemişe gök öwüsýän mazmun aşakdaky bolup biler:
  • Aýakgap görnüşleriniň dürli görnüşleri
  • Şepagat uýalary üçin iň gowy aýakgap görnüşi
  • Aýakgabyňyzy nädip baglamaly (dürli usullar)
Aşakda hemişe gök öwüsmeýän mowzuklaryň mysallary getirilýär.
  • Nike-iň soňky köwşi
  • Upcomingetip gelýän aýakgap üçin täze tehnologiýa
  • 2020-nji ýylda bolup geçen aýakgap konwensiýasyna syn

Maksatlaryňyzyň töwereginde mazmun dörediň


Mazmun döredilende, hereket meýilnamasynyň bolmagy iň gowusydyr. Mazmunyňyz traffigi sürmek, satuwy köpeltmek, täze önümi mahabatlandyrmak ýa-da e-poçta abunalaryňyzy köpeltmek üçin bolup biler. COVID döwründe diýseň möhümdir, sebäbi bäsdeşleriňiz eýýäm meýilnama düzerler.

Belli bir maksat bilen mazmun döretmek bilen, muny ýerine ýetirmek has ähtimal. Mysal üçin, web sahypaňyza traffigi sürjek bolsaňyz, öňem belläp geçen hemişe gök öwüsýän mazmuny goýmak islärsiňiz. Blogyňyz nädip ýol görkezmelidigi we ýazgylary sanawdan doly bolar.

Satuwy köpeltmek üçin mazmun döretmek isleseňiz, nädip goýmalydygyňyz, satyn almany soramaga sebäp bolar. Logiki netijäniň önümiňiz bolan köp sanly material döredip bilersiňiz. E-poçta abunalaryňyzy köpeltmek isleseňiz, ýazgylaryňyz bu haýyşy eder. Maksadyňyz bolmazdan, ýaryşmazdan ozal özüňizi maýyp edýärsiňiz.

SEO kampaniýasyna maýa goýuň


SEO maslahatynyň iň soňky bölegi Semalt-a gaýdyp gelýär. SEO çylşyrymly mesele bolup biler. Tekliplerimiziň köpüsi sizi SEO kampaniýasy bilen goşup, ýazgylar derejesine çykarar Semalt gyrasyndan getirip biler.

Semalt dürli maýa goýum derejelerine eýe. Näme saýlamalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz, bu düşnüklidir. COVID köp adamyň durmuşyna täsir etdi we her bir maýa goýumy möhüm edýär. Subut edilen üstünlik bilen bir zady saýlamak islärsiňiz.

Netije

COVID biziň alyp barýan işimize uly täsir etdi. Adaty ýagdaýa gaýdanymyzdan soňam öňki ýerimize gaýdyp geljekdigimize kepillik ýok. Bu logika SEO-da ulanylar.

Google, SEO-nyň her ýyl birmeňzeş bolmajakdygyny bize ynandyrdy. Netijede, bäsdeşlige ukyply bolmak üçin strategiýamyzy üýtgetmeli. Yzygiderli galýanlaryň biri, gowy mazmun döretmek zerurlygydyr.

Mazmuny öndürmek öz wagtynda bolmaly. COVID-iň töwereginde mazmun döretmek bilen, özüňizi bilimiň ýerine goýýarsyňyz. Coronavirus arkaly adamlara kömek etmegiň "hünärmeni" hökmünde, ygtybarly çeşme hökmünde bu traffigi dowam etdirmek has ähtimal.

Diňe COVID-de ýerleşdirmek bilen çäklenip bilmersiňiz. Entegem adamlaryň geljekde gadyryny bilýän hemişe gök öwüsýän mazmuny goýmagyňyz talap edilýär. Muny köne mazmuny öwretmek we gaýtadan ulanmak islegi bilen birleşdiriň; adamlary sanly we fiziki hyzmatlaryňyzy ösdürýän mazmuna çekip bilersiňiz.

SEO-ny ösdürmek Semalt bu usullary nädip has ýokary derejä çykarýar. Biziň maksadymyz, COVID-e garamazdan, işiňiziň üstünlik gazanmaga taýyn bolmagyny üpjün etmek. Sizi we maşgalaňyzy bu agyr pursatda howpsuz bolmagyňyzy maslahat berýäris.